Een dakkapel vergunning: hoe werkt dat precies? Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en omwonenden te waarborgen en omdat er rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden aan het plaatsen van een dakkapel in vrijwel alle Nederlandse gemeenten enkele voorwaarden gesteld. Maar wanneer is er voor het plaatsen van een dakkapel een vergunning nodig?

Waarom heb ik een dakkapel vergunning nodig?

In sommige gevallen is voor het plaatsen van een dakkapel een omgevingsvergunning nodig. Wij vertellen u graag meer over de voorwaarden voor het vergunning vrij- en vergunning plichtig plaatsen van een dakkapel.

Een omgevingsvergunning is in feite een vergunning die nodig is wanneer er een iets gebouwd wordt dat mogelijk voor hinder kan zorgen voor mens en milieu. U moet deze vergunning aanvragen via de website Omgevingsloket.nl.

Het omgevingsloket is in het leven geroepen met de invoering van de Wabo wet. Het dient als het centrale loket voor de aanvraag van een vergunning (met name de omgevingsvergunning). De ambtenaren van uw gemeente bepalen de regels rondom uw vergunning voor een dakkapel binnen de kaders van de Wabo.

Wat is een omgevingsvergunning?

Op 1 oktober 2010 werd de omgevingsvergunning in Nederland ingevoerd. Hij verving de oudere vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Deze vergunningen waren bekend als de Bouwvergunning, de Milieuvergunning, de Sloopvergunning en de Kapvergunning. Deze omgevingsvergunning moest ervoor zorgen dat iemand die een project wil uitvoeren dat project niet langer hoeft te verdelen in verschillende activiteiten. Dit maakt het makkelijker, omdat voor de activiteiten ook verschillende vergunningen moesten worden aangevraagd. De samenvattende wet die werd ingevoerd, staat ook wel bekend als de ‘Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht’ (Wabo). Deze wet bepaalt de kaders waarbinnen de omgevingsvergunning geldt.

Wanneer heb ik voor een dakkapel een vergunning nodig?

De voor- en achterkantbenadering

De locatie van de dakkapel is zeer belangrijk. In de meeste Nederlandse gemeenten geldt dat een dakkapel die uitkijkt op openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water) de meeste invloed heeft op de directe omgeving. Daarom mag een dakkapel aan de voorgevel (en bij een hoekwoning ook de zijgevel) van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

Een dakkapel aan de voorzijde van uw huis

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorgevel of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan de voorwaarden 2 tot en met 6 van de vergunningsvrije dakkapel. Daarnaast moet het bestemmingsplan een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u informeren of dat bij u het geval is.

Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning een dakkapel mag plaatsen

Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema op omgevingsloket.nl om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Als u toch een omgevingsvergunning nodig heeft

In de planologische regelgeving (bestemmingsplan of beheersverordening) legt de overheid regels vast voor de ruimtelijke ordening. Deze regels zijn bindend voor u als burger. In een bestemmingsplan of beheers verordening is aangegeven welke bestemming de grond heeft en welk gebruik is toegestaan. Bijvoorbeeld woningbouw, industrie, winkels, recreatie of kantoren. Die verschillende bestemmingen zijn op een plankaart weergegeven en in de planvoorschriften zijn de daarbij bijbehorende regels voor het bouwen en het gebruik gegeven. Tenzij uw bouwplan vergunning vrij is, moet voldaan worden aan die bouw- en gebruiksregels.

Bestemmingsplan

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor vergunning vrij bouwen, dan krijgt u te maken met het bestemmingsplan. In dat geval geldt dat u in principe een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Welstandsnota

In de welstandsnota legt de gemeente vast waaraan het uiterlijk van gebouwen en andere bouwwerken moet voldoen. Vergunning vrije bouwwerken hoeven niet te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Wel geldt de zogenoemde ‘excessenregeling’ die het een gemeente mogelijk maakt op te treden indien het uiterlijk van bouwsels ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’. Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, legt de gemeente uw bouwplan voor aan de welstandscommissie of stadsbouwmeester. Deze adviseert aan de hand van de welstandsnota over de vorm en het materiaal- en kleurgebruik en of het bouwwerk binnen de directe omgeving past. Om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over deze beoordeling, moet de gemeente in een welstandsnota zo concreet mogelijke welstandseisen aangeven. Iedere gemeente moet een welstandsnota vastgesteld hebben, anders kunnen geen welstandseisen worden gesteld.

Vergunningsvrije dakkapel

Als er in een gemeente vergunning vrij een dakkapel mag worden geplaatst, gelden vrijwel altijd de volgende beperkingen:

  1. De dakkapel heeft een plat dak
  2. De dakkapel is – gemeten vanaf de voet van de dakkapel – niet hoger dan 1,75 meter;
  3. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter maar minder dan 1 meter boven de dakvoet*
  4. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok**
  5. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak***
  6. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen

*Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
** Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
***Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.

Een dakkapel mag nooit zonder vergunning op een vakantiehuisje of een andere, niet permanent bewoonde woning of woongebouw worden geplaatst. Vergunning vrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de dakkapel zonder vergunning laten plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u zonder omgevingsvergunning iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

Vergunning vrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunning vrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning een dakkapel laten plaatsen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing.

Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunning vrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen.

Verplicht rekening houden met uw buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Daarin is feitelijk niets anders vastgelegd dan de gebruikelijke omgangsvormen. Ze geven u (wettelijk) houvast als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw voorgenomen bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Procedure omgevingsvergunning voor een dakkapel

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een dakkapel zal dit in de meeste gevallen om een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure gaan. Bij deze procedure worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 – U dient uw aanvraag voor het bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar omgevingsloket.nl – hier kunt u digitaal uw aanvraag indienen – of naar (de website van) uw gemeente. Op Omgevingsloket online vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag.

Stap 2 – Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zal de gemeente dat schriftelijk aan u laten weten. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 – De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de planologische regels uit onder meer het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4 – De gemeente laat u binnen acht weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. Heeft u bijvoorbeeld drie weken nodig om extra stukken aan te leveren dan wordt de termijn voor een omgevingsvergunning (acht plus drie =) elf weken. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met zes weken verlengen.

Zorg in ieder geval dat u tijdig bij uw gemeente informeert of het nodig is een omgevingsvergunning voor uw ideale dakkapel aan te vragen.

BM Daktechniek kan u helpen met de vergunning voor een dakkapel

BM Daktechniek heeft veel ervaring met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel in verschillende gemeenten. Wij kunnen u – tegen meerprijs – ook ontzorgen en de vergunning voor de dakkapel voor u aanvragen.

Mocht u bij definitieve plaatsing van de dakkapel besluiten af te wijken van het in de bouwvergunning (omgevingsvergunning) goedgekeurde ontwerp of beslissen te bouwen zonder goedgekeurde bouwvergunning, dan bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten voortvloeiende uit het niet conform de afgegeven bouwvergunning plaatsen van uw dakkapel.

Kosten in zo’n geval kunnen bijvoorbeeld zijn: het in de oude staat terugbrengen van de gevel, het aanpassen van de geplaatste dakkapel naar het in de bouwvergunning goedgekeurde ontwerp of het betalen van schadevergoeding.

Wanneer wij opdracht krijgen de bouwvergunning (omgevingsvergunning WABO) voor u aan te vragen en technische bouwtekeningen van de nieuwe situatie te vervaardigen, hebben wij verschillende informatie van u nodig. In deze folder leest u daar meer over. Aanvullende vragen? Stel ze ons hieronder.

Wij nemen contact met u op